• +48 785 992 495
  • Pn-Pt 9:00-19:00
Kredyty

Kredyty

proponowane formy kredytów bankowych

Moim zadaniem jest zapewnienie szerokiej pomocy osobom indywidualnym i podmiotom zorganizowanym (np. przedsiębiorstwom, instytucjom), które chcą uzyskać kredyt konsolidacyjny, budowlany (deweloperski), gotówkowy czy inwestycyjny w jednym z banków we Wrocławiu. Zajmuję się także obsługą wniosków o leasing zarówno finansowy, jak i kapitałowy. Gwarantuję rzetelność, obiektywizm i niezależność, dzięki czemu klient ma większe szanse na otrzymanie produktu na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

Wszechstronna pomoc w uzyskiwaniu kredytu i leasingu

Zdaję sobie sprawę z różnic pomiędzy kredytami konsolidacyjnymi, budowlanymi (deweloperskimi), gotówkowymi i inwestycyjnymi, dlatego do każdej współpracy podchodzę w indywidualny sposób – dotyczy to również leasingu. Dokładnie analizuję wymagania, potrzeby i możliwości klienta i na ich podstawie dobieram odpowiednie produkty, a następnie pomagam w ich uzyskaniu. W ramach świadczonych usług proponuję wsparcie także w składaniu wniosku, zbieraniu dokumentacji i prowadzeniu korespondencji z instytucjami finansowymi.

Dysponuję profesjonalnymi narzędziami, które pozwalają na szybkie porównywanie poszczególnych ofert, a tym samym znalezienie najlepszej. Niezależnie od tego, czy chodzi o kredyt inwestycyjny, gotówkowy, konsolidacyjny, deweloperski (budowlany), czy leasing, klienci z Wrocławia i okolic mogą oczekiwać wszechstronnej pomocy doradczej na każdym etapie pozyskiwania finansowania. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości cały czas pozostaję do dyspozycji i służę poradą.

Kredyt hipoteczny


kredyt na zakup lub budowę (również remont) nieruchomości przez osoby fizyczne

Jest to kredyt długoterminowy, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką – w znaczeniu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, służącym zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności (kredytu), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Innymi słowy, sprzedaż nieruchomości przez kredytobiorcę nie wpłynie to na sytuację banku, który cały czas będzie mógł sobie rościć sobie prawa od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem danej posiadłości. Oznacza to, że hipoteka jest trwale związana z nieruchomością, a nie z osobą, która kredyt zaciąga. W przypadku niewypłacalności kredytobiorcy bank będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami (wyjątek stanowią alimenty oraz zobowiązania wobec Skarbu Państwa, np. podatki czy składki na ZUS).

Kredyt konsolidacyjny


kredyt celowy przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań

Kredyt ten łączy dwa lub więcej zaciągniętych kredytów w jeden, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty.

Głównym celem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi. Należy jednak pamiętać, że dłuższy okres spłaty nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu.

Kredyt budowlany


kredyt przeznaczony na finansowanie budowy domu

Często w takim przypadku działka na której ma być wybudowany dom jest traktowana jako wkład własny kredytobiorcy. Kredyt budowlany udzielany jest zwykle w transzach, które bank wypłaca w trakcie trwania budowy przez ok. dwa lata. W tym czasie kredytobiorca płaci jedynie raty odsetkowe, jest to tzw. okres karencji spłaty kredytu. Po tym okresie płaci się już pełne raty kapitałowo – odsetkowe, kredyt staje się kredytem hipotecznym, w którym zabezpieczeniem jest wybudowana nieruchomość.

Przed wypłatą kolejnych transz kredytu bank kontroluje postęp robót budowlanych. Kredytobiorca musi zazwyczaj udokumentować poniesienie kosztów w wysokości kolejnej wypłacanej transzy kredytu.

Kredyt gotówkowy


kredyt przyznawany w gotówce na dowolny cel

Podstawą do udzielenia kredytu gotówkowego jest Zdolność kredytowa kredytobiorcy obliczana na podstawie jego zarobków, sytuacji rodzinnej i stałych zobowiązań. Procedura przyznawania takiego kredytu jest więc dosyć prosta, co ma odbicie w wyższym oprocentowaniu.

Kredyty gotówkowe należą do najdroższych produktów bankowych o czym świadczy intensywność reklam telewizyjnych. Kredyty gotówkowe zawierane są na krótkie okresy, ok. 1 – 2 lat. Zdarzają się jednak banki udzielające takie kredyty na na dłuższe terminy spłaty.

Kredyt inwestycyjny


kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć

Celem takiego kredytu jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Leasing


forma dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy finansującym czyli leasingodawcą, a korzystającym czyli leasingobiorcą. Leasing jest podobny do wynajmu lub zakupu na raty.

Istotą jego jest to, że leasingodawca oddaje przedmiot umowy w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną w miesięcznych ratach.

Kredyt deweloperski


kredytowanie realizacji deweloperskich np. budowy bloków mieszkalnych czy osiedli

Celem takiego kredytu jest sfinansowanie projektów inwestycyjnych, a w szczególności budowy nieruchomości mieszkalnych do dalszej odsprzedaży. Jest on udzielany przez bank na dokładnie określony cel, a mianowicie sfinansowanie inwestycji deweloperskich.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy finansowej dewelopera, stan jego majątku, zdolność kredytowa, a także rentowność projektu. Pod uwagę brana jest również lokalizacja inwestycji. 

Adres biura


ul.Traugutta 43/45 lok.1,
50-416 Wrocław

Telefon


+48 785 992 495

Email


14bankówmożliwości kredytowych
Kontakt

DK SOLUTIONS Dorota Karasek
ul. Traugutta 43/45 lok.1,
50-416 Wrocław
NIP: 9151155202
REGON: 930841449

+48 785 992 495

Google Business Site

Dla odwiedzających
Poleć moje usługi
  • +48 785 992 495
  • Pn-Pt 9:00-19:00